Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. Johdanto


OAJ:n Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2021–2022. OAJ:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan (2021–2024), jossa määritellään järjestön ydintehtävä, tulevaisuuskuva, kehittymislupaukset sekä toimintatavat.

2. Toimintaympäristökuvaus


Me olemme Suomessa etuoikeutettuja. Olemme jo pitkään saaneet nauttia maailman parhaiden opettajien ja muiden kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla työskentelevien osaajien työn hedelmistä. Suomessa elää sivistynyttä ja osaavaa kansaa.

Monet itsestäänselvyytenä pitämämme asiat ovat nyt murroksessa. Työelämä ja osaamisvaatimukset muuttuvat, syntyvyys laskee, väestö ikääntyy ja Suomi kaupungistuu ja monikulttuuristuu vauhdilla. Jotta selviämme muutoksista, tarvitsemme kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen osaavia ja työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita ammattilaisia.

Meidän tehtävämme Opetusalan Ammattijärjestössä OAJ:ssä ja Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:ssä on huolehtia ja edistää jäsentemme työhyvinvointia, jotta he jaksavat tehdä arvokasta työtään yhteiskuntamme hyväksi. Meidän on myös vahvistettava opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta, jotta ala säilyy houkuttelevana ja Suomessa on myös tulevaisuudessa maailman paras sivistyksen taso.

Me katsomme rohkeasti kohti tulevaisuutta, paljon yhtä lukuvuotta tai hallituskautta pidemmälle.

Teemme työtä sen eteen, että Suomesta tulee maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia. Tästä on hyötyä paitsi OAJ:n jäsenille myös jokaiselle oppijalle – itse asiassa koko Suomelle!Haluamme myös, että jokainen jäsen tuntee, että OAJ:n jäsenyys kannattaa.

Oulun seudun ammatilliset opettajat (OuAO) ry:n toiminnassa huomioidaan laaja-alaisuus opetuksen ja kasvatuksen parissa. Yhdistyksessä panostetaan edunvalvonnan, kouluttamisen ja tiedottamisen lisäksi jäsenten hyvinvoinnin, hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Vuosi 2022 on yhdistyksen 21. toimintavuosi ja samalla Ammatilliset opettajat AO ry juhlii kymmenettä toimintavuottaan.

Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen (Osak py) jäsen ja mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa sekä valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.


Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen rahoitustilanteen vaikutukset. Lisäksi pyritään osaltamme vaikuttamaan OSAOn opetusalan henkilöstön vuosityöaikajärjestelmän kehittämiseen. Oamkin opetusalan henkilöstön edunvalvonnassa otetaan huomioon työnantajan järjestäytyminen Sivistystyönantajiin. Vuonna 2022 toiminnassa otetaan tarvittaessa huomioon koronatilanne.

Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden toimintaan, joiden jäsen se on. Tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksi edustajaa Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiössä.

Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Vähintään yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa ja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksellä on edustajat ja puheenjohtaja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa.

Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Yhteistyö muiden AO:laisten yhdistysten kanssa jatkuu. Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia koronatilanne huomioiden.

Edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet
 • Tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuus.
 • Yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet yhdessä OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa.
 • Koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille.
 • Jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa).- Kevätretki, OuAO:n hallitus päättää ajankohdan ja paikan.
 • Alkukesän jäsentapahtuma ”Wilman vaientaminen ja Pepin pimentäminen” lukuvuoden päättyessä.- 4.11.2022 jäsentapahtuma Oulussa ja Taivalkoskella joulukuussa.
 • Ammatilliset opettajat AO ry:n kymmenvuotisjuhlatapahtuma marraskuussa Oulussa.
 • Jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla yhteistyössä Osak py:n kanssa.
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.
 • kevätkokous perjantaina 18.3.2022
 • syyskokous perjantaina 7.10.2022

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, ja sitä hoidetaan talousarvion puitteissa.Yhdistyksen taloudenhoidosta vastaa OuAO ry:n hallitus.

3. Ydintehtävämme ja toimintatapamme


Strategiassa määrittelemäämme tulevaisuuskuvaan pääsemme vain, jos onnistumme ydintehtävässämme: valvomme jäsentemme etua ja luomme heille turvaa muuttuvassa työelämässä.

OAJ on koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ammattilaisten etujärjestö. Toimimme demokraattisesta ja pyrimme edistämään moniäänisyyttä. Kuuntelemme ja huomioimme toiminnassamme ja toimintaa uudistaessamme myös potentiaaliset jäsenet.

Mitä ikinä teemme, pidämme mielessä nämä toimintatavat:
 • Palvelemme jäseniämme asiantuntevasti ja sydämellä.
 • Yhteistyökumppanina olemme luotettava ja ratkaisuhakuinen.
 • Toimimme aina arvojemme mukaisesti; oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti.

Ydintehtävämme ovat:

 • Työmarkkinaedunvalvonta
 • Työelämän laatu ja työsuojelu
 • Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen
 • Jäsenpalvelu
 • Jäsenhankinta ja jäsenpito
 • Aktiivijäsenten osaamisen kehittäminen
 • Johtamisen tukeminen
Strategian yhtenä kehittymislupauksena on edistää jäsentemme työhyvinvointia, jolle asetetaan strategiakaudelle tulostavoitteet.

Laatutavoitteiden alla olevissa tavoitetila-kohdissa on kuvattu tilannetta toimintasuunnitelmakauden päättyessä 31.12.2022, jos asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Laatutavoitteille ja niiden tavoitetiloille asetetaan mittarit, joiden avulla selvitetään, toteutuvatko asetettavat tavoitteet.

Laatutavoite 1
OAJ parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan.

Tavoitetila vuonna 2022:
OAJ:n paikallisten toimijoiden asema sopijaosapuolena on vahvistunut ja paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuus on kehittynyt.
Mittarit:
 • Paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuus on parantunut.
 • OAJ on mukana kaikissa niissä neuvotteluissa, joissa sovitaan OAJ:n jäsenkunnan palvelussuhteen ehdoista.

Toimenpiteet:
Paikallisyhdistys on selvittänyt palkkausjärjestelmän kehittämiskohteet ja asettunut tavoitteet niiden korjaamiseksi. Käynyt paikalliset neuvottelut yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa kehittämiskohteiden edistämiseksi.

Laatutavoite 2
Koulutusjärjestelmää kehitetään OAJ:n jäsenten kannalta myönteiseen suuntaan.

Tavoitetila vuonna 2022:
Kuntavaalien seurauksena koulutus nousi keskustelun kärkiteemaksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Uudet kuntapäättäjät ovat aiempaa sitoutuneempia puolustamaan kasvatusta ja koulutusta.

Koulutuksen rahoitus suuntautuu entistä vahvemmin painopisteidemme mukaisesti.

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen arvo tunnustetaan Suomessa laajasti ja se johtaa mahdollisimman laajasti poliittisten päättäjien ja kansalaisten yhteisesti jakamaan tulevaisuuskuvaan.

Mittarit:
 • OAJ:n jäseniä on valittu vähintään yhtä paljon kuntien valtuustoihin kuntavaaleissa 2021 kuin edellisissä kuntavaaleissa.
 • Jäseniämme ei ole lomautettu.
 • Opetushenkilöstön määrä suhteessa oppijoiden määrään on kasvanut.
 • Rahoitusleikkauksista on päästy koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen kasvu-uralle.
Toimenpiteet:
Paikallisyhdistys on aktiivisesti ja säännöllisesti yhteydessä kuntapäättäjiin ja tehnyt budjettivaikuttamistyötä niin valtuuston kuin lautakuntien suuntaan.

Laatutavoite 3
OAJ palvelee jäseniään kaikilla toiminnan tasoilla asiantuntevasti ja sydämellä. Jäsenet ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun (palvelulupaus).

Tavoitetila vuonna 2022: Jäsenpalvelun tasoa on kehitetty (laatua, nopeutta, henkilökohtaisuutta).Mittarit:OAJ on ottanut käyttöön uusia jäsenpalvelua parantavia palvelumuotoja.

Toimenpiteet:
OuAO ry on osallistanut jäseniä kyselyillä liittyen yhdistyksen toimintaan. Puheenjohtaja ja luottamusmiehet vastaavat kohtuullisessa ajassa jäsenten yhteydenottoihin. Yhdistyksellä on aktiivisessa käytössä vähintään yksi sosiaalisen median alusta ja jäsenviestintä on suunnitelmallista.

Laatutavoite 4
Jäsenyyden houkuttelevuus kasvaa erityisesti nuorten (alle 35-vuotiaat) ja uusien kasvatus-, koulutus- ja tutkimusaloilla työskentelevien keskuudessa. Varsinaiset jäsenet pysyvät jäseninä koko työuransa ajan.

Tavoitetila vuonna 2022:
Jäsenpalvelun kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla näkyy jäsenkokemuksen paranemisena.Mielikuva järjestöstä on nykyistä positiivisempi ja järjestöä on uudistettu onnistuneesti 2030-luvun ammattijärjestöksi.

Yhteysopettajajärjestelmä on nykyistä kattavampi ja toimivampi. Jäsenhankinta on nykyistä monipuolisempaa ja tuloksellisempaa määrällisesti.

Mittarit:
 • OAJ-brändiä on vahvistettu, ja jäsenten, opiskelijoiden ja ulkopuolisten mielikuvat OAJ:stä vastaavat toimintatapaamme ja ydintehtäviämme.
 • Erityisesti nuorten jäsenten osuus jäsenistöstä on kasvanut ja eronneiden varsinaisten jäsenten määrä on laskenut.
 • 80 %:lla työpaikoista on nimetty yhteysopettaja (valtakunnallinen lähtötilanne n. 50 %).
Toimenpiteet:
OuAO ry huolehtii, että jokaisella työpaikalla on yhteysopettaja ja yhteysopettajatiedot kirjataan OAJ:n jäsenrekisteriin ajantasaisesti.

Laatutavoite 5
OAJ vahvistaa alueellisten ja paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. OAJ:n järjestämät koulutukset ovat sisällöltään laadukkaita ja järjestelyiltään toimivia.

Tavoitetila vuonna 2022:
Paikalliset toimijat käyvät aktiivisesti sopimus- ja koulutuspoliittista keskustelua ja vaikuttavat järjestön tavoitteiden mukaisesti. Kentän tuntemukset ja näkemykset saadaan laajasti javaikuttavasti OAJ:n edunvalvonnan käyttöön. OAJ:n toimijat ovat sitoutuneet järjestön tavoitteisiin ja toimintatapoihin kaikilla toiminnan tasoilla. Järjestössä johtamista tuetaan monipuolisesti.

Jäsenellä on luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, yhteysopettaja ja paikallisyhdistys. Hän saa paikallisesti laadukasta jäsenpalvelua. Jäsenkunnan sopimusosaaminen on vahvistunut.

OAJ kouluttaa lähi- ja etäkoulutusmenetelmin. Etäkoulutus mahdollistaa aiempaa laajemmin jäsen- ja aktiiviryhmien kouluttamisen. Jäsenten koulutukset vastaavat tarvetta, koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan uusilla tavoilla.

Mittarit:
 • Jokainen puheenjohtaja, pääluottamusmies, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu on osallistunut ainakin yhteen OAJ:n koulutukseen tai seminaariin vuoden aikana.
 • Koulutusten monimuotoisuus on lisääntynyt.
 • Toimijoiden osaamistaso ja osaamisen soveltaminen on kasvanut.
Toimenpiteet:
OuAO ry:n puheenjohtaja, OAJ-taustaiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut osallistuvat keskus- ja aluetason järjestämiin koulutuksiin.

Laatutavoite 6
OAJ tukee jäseniään johtajuuden muutoksessa.

Tavoitetila vuonna 2022:
Johtamisjärjestelmä on kaikilla tasoilla riittävästi resursoitu. Esihenkilöt, rehtorit, päiväkodinjohtajat, ammatillisen koulutuksen johtajat ja muut johtajat, tuntevat ja tunnistavat työ- ja virkasuhteen keskeisimmän lainsäädännön ja sopimusten sisällön.

Mittarit:
Johdettavien lukumäärä esihenkilöä kohden on pienentynyt.

Toimenpiteet:
OuAO ry jatkaa yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa. Paikallisyhdistys selvittää esihenkilöiden alaisten määrät ja käy keskustelua työnantajan edustajan kanssa resurssoinnissa riittävyydestä.

Laatutavoite 7
OAJ toimii demokraattisesti, vaalimme moniäänisyyttä ja toimimme aina arvojemme mukaisesti eli oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti.

Tavoitetila vuonna 2022:
OAJ:n arvojen – oikeudenmukaisuus, avoimuus ja vastuullisuus – mukaista toimintaa edistetään aktiivisesti. Arvojen mukainen toiminta näkyy jokaisen jäsenen lisäksi myös OAJ:n kansainvälisessä toiminnassa.

OAJ on vahva ja pitkäjänteinen toimija globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä ja solidaarisuustyössä. Solidaarisuushanketoimintaa ja kotimaan solidaarisuustoimintaa on uudistettu.

Mittarit:
 • Jäsenkyselyin todennettu oikeudenmukaisuuden kokemus on lisääntynyt.
 • Jäsenkyselyin todennettu avoimuuden kokemus on lisääntynyt.
 • Jäsenkyselyin todennettu vastuullisuuden kokemus on lisääntynyt.
 • OAJ on määritellyt järjestön vastuullisuusohjelman ja suositukset ilmastotoimista kaikille toiminnan tasoille.
Toimenpiteet:
OuAO ry tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenille, toimii OAJ:n ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla (oulunseudunao.fi). Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen ylläpitäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla. Hän tiedottaa yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Yhteysopettaja on mukana järjestämässä työpaikan jäseninfoja (jäsenrekrytointia) yhdessä luottamusmiehen sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.

Muistamiset

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä sekä aktiivitoimijoitaan jäsentapahtumiensa yhteydessä.

4. Kehittymislupauksemme


OAJ:n on vastattava muuttuviin odotuksiin, säilyttävä houkuttelevana ja uudistuttava rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi. Lupaamme kehittyä järjestönä ja vaikuttaa jäsentemme tärkeinä pitämiin asioihin.

Haluamme myös lisätä jäsentemme mahdollisuuksia osallistua järjestön toimintaan. OAJ on mukana jäsentensä arjessa viestimällä OAJ:n tekemästä työstä ja sen tuloksista jäseniämme kiinnostavalla tavalla.

Strategiassa on linjattu viisi kehittymislupausta. Niille on määritelty toimintasuunnitelmassa strategiakauden tulostavoitteet. Niiden avulla varmistamme, että kehittymislupauksemme toteutuvat.

Kehittymislupaus 1: Vahvistamme opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta.

Tulostavoite 1: Opetusalan vetovoiman kehitys on myönteinen. Moderni johtajuus vahvistuu koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Tulostavoite 2: Syksyllä 2020 alkanut Opettajuuden arvostushanke on vahvistanut opettajuuden vetovoimaa.

Toimenpiteet:
OuAO ry toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa, joka on nimennyt alueellisen yhteyshenkilön Opettajuuden arvostushankkeeseen, seuraa aktiivisesti hanketta OAJ:n viestinnässä ja osallistuu aktiivisesti Opettajuuden arvostushankkeeseen.

OuAO ry vahvistaa opettajien osaamisen, työn onnistumisten ja työn merkityksen paikallista näkyvyyttä.

Kehittymislupaus 2: Edistämme jäsentemme työhyvinvointia.

Tulostavoite 1: Jäsenten työhyvinvointi on parantunut työolobarometrillä mitattuna (2019, 2021, 2023) (OAJ-BAROMETRI)

Tulostavoite 2: Elokuussa 2020 perustettu OAJ:n työhyvinvointirahasto on tuottanut hyvinvointia jäsenille.

Tulostavoite 3: Jäsenten työolosuhteet ovat parantuneet (työaika, osaaminen, esihenkilötyö, sisäilmanlaatu) (Fiilismittari)Toimenpiteet:OuAO ry tukee työpaikoilla työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -suojelua lisäävää toimintaa.

Kehittymislupaus 3: Parannamme vuorovaikutusta jäsentemme kanssa ja lisäämme osallistumismahdollisuuksia.

Tulostavoite 1: Erilaiset osallistumismahdollisuudet järjestötoimintaan ovat lisääntyneet ja käytössä olevat osallistumis- ja vuorovaikutustavat tukevat osallistamista. Jäsenistöä aktivoidaan mukaan järjestön toimintaan kyselyin ja projektein.

Tulostavoite 2: OAJ:n valtuustoon pyrkivien määrä kasvaa ja jäsenten tietoisuus valtuustovaaleista lisääntyy.

Toimenpiteet:
OuAO ry kartoittaa jäsenistön koulutustarpeita sekä kiinnostusta OAJ:n valtuustotoimintaan.

Kehittymislupaus 4: Viestimme kiinnostavasti työstämme ja sen tuloksista.

Tulostavoite 1: OAJ-aktiivien viestintävalmiudet ovat kasvaneet.

Tulostavoite 2: Yhä useampi OAJ:n jäsen kokee saavansa OAJ:lta kiinnostavaa tietoa.

Tulostavoite 3: OAJ:n rooli jäsenten etujen valvojana työelämässä ja sopimusasioissa tulee aiempaa tutummaksi.Toimenpiteet:OuAO ry tiedottaa monipuolisesti sekä paikallisesta että valtakunnallisesta OAJ:n toiminnasta, kuten jäseneduista, sopimusedunvalvonnasta ja koulutuspoliittisesta vaikuttamistyöstä.

Kehittymislupaus 5: Uudistumme rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi.

Tulostavoite 1: Järjestörakenne on uudistunut. Jäsenyhdistykset ovat nykyistä toimivampia ja aktiivisempia.

Tulostavoite 2: OAJ varmistaa, että digitalisaatiota hyödynnetään paremmin. Digitaalisten välineiden käyttö on aktiivista kaikessa toiminnassa.

Toimenpiteet:
Seurataan ja osallistutaan järjestörakennekeskusteluun. Hyödynnetään digitaalisia alustoja mm. jäsenkunnan mielipiteiden selvittämiseksi ja osallistamiseksi.